Deltaplan Biodiversiteitsherstel

You are here

Kijk voor meer informatie ook op de website: Samen voor Biodiversiteit

Er is steeds meer bewijs ontstaat voor een dramatisch verlies van insectenrijkdom in ons landschap gedurende de laatste 20-30 jaar. Samen met andere gegevens die een negatieve trend laten zien leidt dit tot grote zorg over de toekomstige kwaliteit en leefbaarheid van het platteland van Nederland. Opgaven voor de toekomst van het platteland komen bij elkaar: natuurinclusieve landbouw, ecologisch en economisch duurzame landbouw, zorgen over handhaving van kwaliteit van het nationaal netwerk van natuurgebieden, veranderende wensen van consumenten, producenten en keten. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouw op dit moment te maken met veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. De steun aan boeren verschuift naar een inkomensondersteuning gericht op een groenere, effectievere, en milieuvriendelijker manier van produceren. Nederlandse biodiversiteitswetenschappers constateren dat aanpak van de problematiek urgent is en dat samenwerking tussen wetenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken en natuurorganisaties zeer gewenst is.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het bestuur van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), het platform waarin alle Nederlandse biodiversiteitsonderzoekers samenwerken, heeft  de urgentie van de situatie, maar ook hoe in gemeenschappelijkheid het probleem gepareerd kan worden, beschreven in het document "Deltaplan Biodiversiteitsherstel" . Dit document diende,als basis voor een overleg dat op 21 november 2017 gehouden is waar belanghebbende partijen rondom de biodiversiteitsproblematiek aanwezig waren Dit overleg heeft tot de volgende intentieverklaring geleid, "De Verklaring van Driebergen". Tevens is de intentieverklaring  met het volgend persbericht het land ingestuurd en zijn en plannen gemaakt voor vervolgstappen.

Hoorzitting/rondetafelgesprek

Naast bovenstaande was er ook een hoorzitting/rondetafelgesprek met een afvaardiging van de Tweede Kamer op  29 november 2017 met als titel "De ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan". Ook deze zitting is goed verlopen. Klik hier voor een compilatie van de gegeven presentaties en hier voor verslag van de hoorzitting zelf. 

Kwartiermakers

Uit de ondertekenaars van "De Verklaring van Driebergen" is een groep kwartiermakers samengesteld die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het Deltaplan welke deze zomer aan Minister Schouten aangeboden zal worden. De Kwartiermakers zijn:

Onafhankelijk voorzitter

 • Louise Vet (NIOO)

Namens Natuur & Milieu organisaties

 • Sijas Akkerman (Milieufederatie NH)
 • Kirsten Haanraads (Natuurmonumenten)
 • Natasja Oerlemans (WNF)

Namens wetenschap

 • Koos Biesmeijer (Naturalis)
 • Raymond Klaassen (RUG)
 • David Kleijn (WUR)

Namens agro-keten

 • Hedwig Boerrigter (Stichting Veldleeuwerik)
 • Bas Rüter (RABO)
 • Inge van Schie-Rameijer (Nederlandse Zuivel Organisatie)
 • Ruud Tijssens (Agrifirm)
 • Ingrid van Huizen (LTO Nederland en BoerenNatuur)
Overleg 17 januari 2018

De Initiatiefnemers van het Deltaplan en de Kwariermakers zijn aan de slag gegaan en hebben een landelijk overleg georganiseerd waar alle geinteresseerden en belanghebbenden rondom het thema biodiversiteit in de groene ruimte welkom waren. De werksessie heeft veel inspiratie én concrete ideeën opgeleverd. De kwartiermakers gebruiken de uitkomsten van de werksessie om de inhoud van het Deltaplan verder vorm te geven. Het Deltaplan bestaat uit een gezamenlijk droombeeld van de toekomst, een omschrijving van de routes om dat droombeeld te bereiken én de concrete acties en mijlpalen daar naar toe. Brochure Deltaplan Biodiveristeit.

Als ingrediënten voor het droombeeld wordt de oogst uit de werksessie op 17 januari gebruikt. Op deze dag zijn zowel inhoudelijke als procesmatige aanbevelingen, doelstellingen en indicatoren gedaan. Een doelstelling die vaak terugkwam is bijvoorbeeld de noodzaak om herstel van biodiversiteit hand in hand te laten gaan met een duurzaam toekomstperspectief voor agrarische ondernemers. En de noodzaak om concrete doelen te formuleren voor de ambitie van biodiversiteitsherstel. Een betere kennisontsluiting én nauwe samenhang tussen onderzoek en praktijk werden bijvoorbeeld ook breed gedeeld. De uitkomsten van de werksessie zullen voor de kwartiermakers het leidende kader zijn in de verdere uitwerking van het Deltaplan.

Het resultaat?

Een droombeeld alleen is niet genoeg. Het Deltaplan moet een realistisch plan worden. Veel hard werk door de kwartiermakers en vele anderen heeft uiteindelijk tot het Deltaplan Biodiversiteitsherstel geleid wat op 19 december 2018 in NieuwsPoort gepresenteerd is.

Achtergrond documentatie